• BIST 96.032
  • Altın 276,845
  • Dolar 5,7348
  • Euro 6,3654
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C

Aliağa Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor

Aliağa Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor
Aliağa Belediyesi’nin Kasım Ayı Olağan Meclisi 6 Kasım 2018 Salı günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek.

ALİAĞA BELEDİYESİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİSİ TOPLANIYOR

Aliağa Belediyesi’nin Kasım Ayı Olağan Meclisi 6 Kasım 2018 Salı günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek. Belediye meclis salonunda yapılacak toplantıda Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar tek tek görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunulacak.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde yapılacak meclis toplantısının gündeminde 28 madde yer alıyor. 

2 Ekim 2018 ve 5 Ekim 2018 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayacak olan toplantıda şu maddeler oylanacak;

BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER:
1- Bozköy Mahallesi, 1473 numaralı parselin 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanunun 16. maddesiyle, 3194 sayılı İmar Kanununa Geçici madde 16 ile İmar Barışı eklendiği, bu kanuna istinaden 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" Yönetmeliğinin 7 maddesine göre rayiç bedel üzerinden Nazım Ahıakın'a satılması talebinin görüşülmesi.
2- Musa Serez'in 01.01.1997 tarihinde Çıtak Köy Muhtarlığına arsa bedeli olarak eski para ile 10.000.000-TL ödeme yaptığını ancak tarafına herhangi bir arsa verilmediğini konu ile ilgili mağduriyetinin giderilmesi talebinin görüşülmesi.
3- Ferhat Demir’in dilekçesine istinaden; Samurlu Mahallesinde bulunan mülkiyeti Aliağa Belediyesine ait 272 ada, 10 numaralı 1591,23 m2 yüzölçümlü parselin oto tamirciliği yapılmak üzere 10 yıllığına kiralanması talebinin görüşülmesi.
4- Cahit Aktaş'ın 28.09.2018 tarihli dilekçesinde Aliağa İlçesi, Helvacı tapulama sahasında bulunan 3645 numaralı parselin, 79 ada, 9 numaralı parsele dönüştüğü ve Maliye Hazinesi tarafından Helvacı Belediyesine 2981 sayılı Yasa kapsamında kullanılmak ve hak sahiplerine verilmek üzere devredildiği belirtilerek, taraflarına tescil edilmesi talebinin görüşülmesi.
5- Aliağa Belediye Meclisinin 07.11.2017 tarih ve 320 sayılı kararıyla oluşturulan ve görev süresi dolan Ad Belirleme Komisyonunun devamına karar verilmesi halinde 5 adet üye seçiminin yapılarak, görev süresinin 1 yılı geçmemek üzere belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
6- Hüseyin Karaduman'ın 02.10.2018 tarihli dilekçesine istinaden; Güzelhisar Mahallesinde mülkiyeti belediyeye ait 137 ada, 4 numaralı parselde bulunan hayvan damına ticari olarak Yapı Kayıt Belgesi alındığı belirtilerek, 06.06.2018 tarih ve 30443 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğin 7.maddesine göre tarafına bedeli mukabilinde satılması talebinin görüşülmesi.
7- Ahmet Karaduman'ın 02.10.2018 tarihli dilekçesine istinaden; Güzelhisar Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 137 ada, 5 numaralı parselde bulunan hayvan damına ticari olarak Yapı Kayıt Belgesi alındığı belirtilerek, 06.06.2018 tarih ve 30443 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğin 7.maddesine göre tarafına bedeli mukabilinde satılması talebinin görüşülmesi.
8- Fatma Başkaya'nın 17.09.2018 tarihli dilekçesinde; İzmir İli Aliağa İlçesi, Samurlu Mahallesi, Kahve Çeşmesi Mevkiindeki köy tüzel kişiliğinden 14.05.1965 tarihinde satın alınan 600-m2 arsanın tapusunun şahsına tahsisi talebinin görüşülmesi.
9- Meral Celep'in 03.10,2018 tarihli dilekçesinde; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 11.09.2015 tarihinde onaylanan Aliağa İlçesi, Sanayi Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İlave ve Revizyonu" doğrultusunda hazırlanan "İzmir, Aliağa Bozköy Mahallesi 410 parselin bulunduğu bölgede yer alan akaryakıt ve servis istasyonu planlı alanın çekme mesafelerinin düzenlenmesine ve plan notu eklenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin" onaylanması hususunun görüşülmesi.
10-İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 30.10.2018 tarihli yazısında; 18K-1B ve 18K-1C pafta, Aliağa Devlet Hastanesinin batısında yer alan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ilköğretim alanı olarak planlı alanın; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görüşü doğrultusunda, İlçemiz Yeni Mahalle, 324 ada 1 parselde kayıtlı 6.981,00 m2. Yüz ölçümlü Mülkiyeti Hazine adına kayıtlı taşınmazın alanı kadar büyütülerek düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
11-Arife Şenöz'ün 16.10.2018 tarihli dilekçesinde; Samurlu Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize ait 335 numaralı parselin bedelini köy sandığına yatırdığını, İmar Barışına başvurup Yapı Kayıt Belgesi aldığı için tapunun adına verilmesi talebinin görüşülmesi.
12- Reşat Ballı'nın Mirasçılarına ait 26.10.2018 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Helvacı tapulama sahasında bulunan 3224 numaralı parsele ait Tapu Tahsis Belgesi ile ödeme makbuzları olduğu ve yürürlükte olan yasalar çerçevesinde taşınmazın taraflarına verilmesi talebinin görüşülmesi.
13- Aliağa Kaymakamlığı (İlçe Müftülüğü)'nın 10.10.2018 tarih ve 141265 sayılı yazısına istinaden; Belediye Meclisinin 05.10.2010 tarih ve 157 sayılı kararı ile cami yapılmak üzere bedelsiz olarak Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen İlçemiz 1071 ada, 1 numaralı parsel üzerinde bulunan yapıya kat irtifakı kurulması talebinin görüşülmesi
14- Uğur Kalkan ve Haşan Kalkan' ın 19.10.2018 tarihli dilekçelerine istinaden; 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin 7 maddesinin 4 üncü bendine göre "Belediyelerin özel mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olan yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Böyle bir durumda yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili Belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan bunlara satılır." denilmekte olup, Mülkiyeti Belediyemize ait Samurlu mahallesi, 337 numaralı parseli 50 yıldır kullandıkları, üzerinde bulunan ve taraflarına ait yapılar ile ilgili Yapı Kayıt Belgelerini aldıkları için, belirtilen Kanun ve Yönetmeliğe göre taraflarına rayiç bedel üzerinden satılması talebinin görüşülmesi.
15- Fatma Atılgan'ın 19.10.2018 tarihli dilekçesine istinaden; Çıtak Mahallesinde Mülkiyeti Belediyeye ait 215.00 m2 yüzölçümlü 421 numaralı parselde bulunan ev ve damına İmar Barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi aldığı ve 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanunun 16. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununa geçici madde 16 ile eklenen ve bu kanuna istinaden çıkartılan tebliğe göre tarafına satılması talebinin görüşülmesi.
16- Ege Gübre Sanayi Anonim Şirketinin 18.10.2018 tarihli dilekçesinde talep edilen; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 05.06.2017 tarihinde onaylanan "Aliağa İlçesi, Kyme Bozhöyük 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonunda planlanan Hayıtlı deresi ve 15 metrelik, yol boyunca geçen akaryakıt boru hattının, tamamen kaldırılmasına yönelik 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğinin" onaylanması hususunun görüşülmesi.
17- İzmir Bölge İdare Mahkemesi 4.İdari Dava Dairesi'nin Danıştay'a temyiz yolu kapalı ve kesin olmak üzere vermiş olduğu kararma istinaden; İlçemiz Helvacı, Fatih Mahallesinde bulunan Davacı Mehmet Sarıbaş'a ait 3825 sayılı parselin yeşil alanda kalmasından dolayı 2981 sayılı Kanun uyarınca aynı bölgede veya diğer gecekondu ıslah veya önleme bölgesinde başka bir arsa veya hisse verilmesi hususunun görüşülmesi.
18- Levent Türkel’in 28.09.2018 tarihli dilekçesinde mülkiyeti Belediyemize ait Helvacı tapulama sahasında bulunan 113 ada, 5 numaralı parseli dedesi Ahmet Özen'den bu zamana kadar kullandıklarını, parsel üzerindeki yapıya ait yapı kayıt belgesi aldıklarını ve söz konusu parselin taraflarına satılması talebinin görüşülmesi.
19- Helvacı Mahallesi Biçerova Mevkii, 4479 parselin akaryakıt ve servis istasyon alanı (LPG yer alabilir) olarak planlanmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
20- Sami Akın'ın 10/09/2018 tarihli dilekçesinde; Helvacı Mahallesi, Mülkiyeti Belediyemize ait 1 ada, 9 numaralı parseli 2015 yılından bu yana kullandığını, üzerinde tarafına ait yapı bulunduğunu ve 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar" tebliğinin 7. maddesinin 4. bendine göre "Belediyelerin Özel Mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olan yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Böyle bir durumda Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ve bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili Belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden Belediyelerce doğrudan bunlara satılır." denilmekte olup, Mülkiyeti Aliağa Belediyesine ait Helvacı Mahallesi 1 ada, 9 numaralı parselin tarafına satılması talebinin görüşülmesi.
21- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2018 tarihinde onaylanan İlçemiz, TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan " İzmir, Aliağa TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 560 Ada 4 ve 7 Parseller, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin" onaylanması hususunun görüşülmesi.
22- Mehmet Nuri Çelik' in 01.11.2018 tarihli dilekçesine istinaden; Çaltılıdere Mahallesi, 113 ada 6 numaralı parselin sahibi olduğunu, mülkiyeti Belediyemize ait Çaltılıdere Mahallesi, 113 ada, 7 numaralı parseli bahçe olarak kullanmak için 10 yıllığına kiralanması talebinin görüşülmesi.
23- Erkan Özcan'ın 26.10.2018 tarihli dilekçesinde; Samurlu Mahallesinde Aliağa Belediyesi’nin hisseli olduğu 183 ada, 2 numaralı parseli 18 yıldır kullandığını, üzerinde tarafına ait yapı bulunduğunu ve 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yapı Kayıt Belgesi verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" Tebliğin7. Maddesinin 4. bendine göre "Belediyelerin Özel Mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olan yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Böyle bir durumda Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ve bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili Belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden Belediyelerce doğrudan bunlara satılır." denilmekte olup, Samurlu Mahallesi 183 ada, 2 parseldeki 1242 m2 Belediye hissemizin tarafına satılması talebinin görüşülmesi.

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR
1-10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin" Madde 29 gereği; İlçemiz Yenişakran Mahallesi ile ilgili İçkili Yer Bölgesi çalışması yapılması hususunun oyçokluğu ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.
2- 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, taşınma yoluyla eğitime erişim kapsamında olan ve belediye sınırları içindeki yerleşim yerlerinde bulunan öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi, eğitim hakkından yoksun kalmaması ve taşıma yoluyla eğitime erişimlerini sağlamak amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. ve 75.maddeleri kapsamında Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile öğrencilerin taşınmasına yönelik ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi ve bu amaçla kaynak aktarımında bulunulması hususunun oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
3- Bozköy Mahallesi, 1150 ve 1165 numaralı parsellerdeki Şükran BAYIR, Fatma Düşkün, Şükrüye Çetin, Seyhan Uy ve Hatice Atik hisselerinin yol ve yeşil alanlarda kalan kısımlarına karşılık olmak üzere Mülkiyeti Belediyemize ait uygun parsellerle takasının yapılması talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
4- Bozköy Mahallesi, Mülkiyeti Belediyemize ait 1471 numaralı parselin, 1999 yılından bu yana kullandığını ve üzerinde tarafına ait yapı bulunduğunu belirten Süleyman Tuncer'e satılması talebinin oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
5- S.S Aliağa Motorlu Yük.Taş.Koop. Yönetim Kurulu Adına Mustafa SEVİNÇ ve Selahattin İşçioğlu’nun dilekçesinde; İlçemiz Samurlu Mahallesi Mülkiyeti Belediyemize ait 268 ada, 1 numaralı parselin 2 yıldır kullanıldığı ve üzerinde taraflarına ait yapı bulunduğu belirtilerek kendilerine satılması talebinin oyçokluğu ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi. // EGE BASIN GRUBU

 

GAZETELERİMİZ

GÜNAYDIN EGE GAZETESİ     www.gunaydinege.net

BAKIRÇAY GAZETESİ         www.bakircay.com

EGE HÂKİMİYET GAZETESİ    www.egehakimiyet.com

FOTO HABER GAZETESİ         www.fotohaber.com.tr

VAZİYET GAZETESİ            www.yenivaziyet.com

YENİ VİZYON GAZETESİ         www.yenivizyon.net

ARASTA GAZETESİ            www.arastahaber.com

ALİAĞASPOR GAZETESİ        www.aliagaspor.com     

SAZAN MİZAH GAZETESİ       www.yenisazan.com

İNTERNET SİTELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALİAĞA HABER           www.aliagahaber.com

ARASTA HABER           www.arastahaber.com

YENİ SAZAN               www.yenisazan.com

YENİ VAZİYET              www.yenivaziyet.com

YENİVİZYON              www.yenivizyon.net

ALİAĞA TARİHİ           www.aliagatarihi.com

GÜNAYDIN ALİAĞA         www.gunaydinaliaga.com

ALİAĞASPOR              www.aliagasport.com

ALİAĞAMIZ                www.aliagamiz.com

BAKIRÇAY                  www.bakircay.com

EGE HÂKİMİYET             www.egehakimiyet.com

GÜNAYDIN İZMİR             www.gunaydinizmir.com

AZİZ İZMİR                  www.azizizmir.com

EGE RAPOR                 www.egerapor.com

EGE İLAN                    www.egeilan.net

EGE İHALE                  www.egeihale.com

ALFA TİVİ                  www.alfativi.com

EGE VİDEO                www.egevideo.com

EGEPLAY                 www.egeplay.com 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.